(Apa) Bukti Kekufuran Syi'ah terhadap Al-Qur'an?

Artikel ini dipetik seutuhnya dari sumber Islam, kecuali dengan menggandengkan satu kata tambahan untuk judulnya dalam tanda kurung, yaitu ‘(Apa)’.

Maksudnya (Apa) tambahan disitu adalah justru untuk mengkritisi cara dan metode pembuktiannya yang justru tidak membuktikan apa-apa. Soalnya, Al-Quran Al-Karim disini (yang diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jama’ah) hanya dibuktikan dari diri tekstual Quran saja, yaitu hanya dari mulut Muhammad sendiri tanpa disaksikan oleh pihak lainnya seumpama kuasa dan mukjizat ilahi yang meneguhkan kata-kata Qurannya. Itu pasti bukan/belum merupakan bukti, melainkan hanya klaim semata dari Muhammad. Sekalipun ada ayat yang berkata, “Quran ini asli Kalamullah dan benar”, namun anda tak bisa berkata bahwa ayat  itu sudah membuktikan kebenarannya. Sebab Quran Sy’iah atau Tadzkirah Ahmadiyah atau  Lia Eden juga sama mengatakan hal yang sama sambil menyepelekan bagian yang lain. Ini hanyalah sebentuk “circulair reasoning” yang selalu ditertawakan oleh non-Muslim dan dunia keilmuan tatkala mereka bersharing dengan Muslim fanatik yang berkata:

M: Quran selalu benar dan Alkitab adalah palsu.

NM: Bagaimana anda tahu bahwa Alkitab itu palsu?

M: Ya, karena Quran telah mengatakannya.

Ya, secara de-fakto, Quran adalah ucapan mulut Muhammad yang menyaksikan kalimat-kalimatnya sendiri tapi yang dia nisbahkan kepada Allah. Nah, penisbahan inilah yang tidak pernah dibuktikan oleh Muhammad, atau dibuktikan Allah bagi dia. Dimanapun (kecuali di Quran) bukti tentang keabsahan seorang Nabi Tuhan bukan sekedar-sekedar atau klaim enteng-entengan yang bisa diplintir-plintirkan, melainkan akan merupakan fakta-fakta keras yang bisa dilihat dengan mata telanjang!

 

Lihatlah betapa Yesus terus terang bersabda tentang bukti kebenaran dirinya sebagai Utusan Elohim:

Kalau Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, maka kesaksian-Ku itu tidak benar;

 

   Ada yang lain yang bersaksi tentang Aku dan Aku tahu, bahwa kesaksian yang diberikan-Nya tentang Aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran (Aku); … Tetapi Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari pada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada-Ku, supaya Aku melaksanakannya (pekerjaan-pekerjaan mujizat besar, penyelamatan kemanusiaan dan rahmat Tuhan lewat diri Yesus, Lukas 4:18, 19).

 

Pekerjaan itu juga yang Kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang Aku, bahwa Bapa yang mengutus Aku… Dialah yang bersaksi tentang Aku….

Kamu menyelidiki Kitab-kitab Suci, sebab kamu menyangka bahwa oleh-Nya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun Kitab-kitab Suci itu memberi kesaksian tentang Aku namun kamu tidak mau datang kepada-Ku untuk memperoleh hidup itu” (Yoh5:31-40).

 

Jadi betapa kokohnya kesaksian Yesus tentang keabsahan diriNya sebagai Utusan Elohim yang menginkarnasi diriNya yang Firman Elohim itu ke dalam dunia (Yoh.1:1, 14 dll).

Yaitu antara lain 5 kesaksian yang berupa:

1. BUKAN berasal dari mulut sendiri

2. Disaksikan Nabi Yohanes Pembaptis (Yahya)

3. Segala pekerjaan mukjizat dan nubuat ilahiah, penyelamatan dan rahmat Tuhan

4. Kesaksian dari mulut Elohim sendiri, langsung (Mat 3:17, Markus 1:11, Lukas 3:22, 9:35)

5. Kitab-kitab Nabi dalam Alkitab (mulai dari Taurat, Mazmur Daud, Yesaya, Mikha, Zakharia, sampai ke Injil).

Dan apa yang Allah atau Muhammad saksikan bagi kebenaran Muhammad dan QuranNya sendiri?

 

Pandangan Islam Terhadap Al-Qur’an

Salah satu perbedaan yang tajam antara akidah Islam dan doktrin Syi'ah adalah cara pandang terhadap kitab suci Al-Qur'anul Karim.

Al-Qur’an adalah kitab suci kaum muslimin dan rujukan pertama dalam memahami Islam. Keimanan kepada al-Qur’an merupakan salah satu rukun dari rukun iman yang enam. Ahlus Sunnah wal Jama’ah meyakini seyakin-yakinnya bahwa Al-Qur’an Al-Karim adalah Kalamullah yang terpelihara dari perubahan, penambahan atau pengurangan. Karena, Allah telah berfirman:

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur’an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya” (Qs. Al-Hijr 9).

Ayat ini adalah jaminan dari Allah sendiri, bahwa kitab suci-Nya tidak akan mengalami pengurangan atau penambahan atau pun perubahan. Sebab, Allah  sendiri-lah yang akan langsung menjaganya. Allah  juga berfirman:

“Dan Sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia. Yang tidak datang padanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji” (Qs. Fushshilat 41-42).

Allah telah menegaskan bahwa kitab suci-Nya Al-Qur’an ini diturunkan dengan persaksian dan keilmuan Allah.

....Syi’ah meyakini bahwa Al-Qur’an yang ada sekarang bukanlah Al-Qur’an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi karena telah dirubah dan dikurangi....

 

Pandangan Syi’ah Terhadap Al-Qur’an

Syi’ah berkeyakinan bahwa tidak ada yang mengumpulkan Al-Qur’an dengan lengkap selain Ali bin Abi Thalib dan para imam sesudahnya. Mereka meyakini bahwa Al-Qur’an yang ada sekarang bukanlah Al-Qur’an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi karena telah dirubah dan dikurangi. Mereka meyakini adanya mushaf (kitab suci) yang disebut mushaf Fathimah. Mushaf ini adalah Al-Qur’an yang asli (belum mengalami perubahan), yang tiga kali lebih tebal daripada Al-Qur’an yang ada di tangan kaum muslimin saat ini, dan mushaf tersebut akan kembali hadir ke dunia dengan dibawa oleh Imam yang ke-12 yaitu Imam Mahdi.

Al-Kulaini, seorang ulama Syi’ah, meriwayatkan dalam Ushuul al-Kaafi bab al-Hujjah, dari Abu Bashir dari Abu Abdillah ia berkata:

وَإِنَّعِنْدَنَالَمُصْحَفَفَاطِمَةَ (عليهاالسلاموَمَايُدْرِيهِمْمَامُصْحَفُفَاطِمَةَ (عليهاالسلامقَالَقُلْتُوَمَامُصْحَفُفَاطِمَةَ(عليهاالسلامقَالَمُصْحَفٌفِيهِمِثْلُقُرْآنِكُمْهَذَاثَلَاثَمَرَّاتٍوَاللَّهِمَافِيهِمِنْقُرْآنِكُمْحَرْفٌوَاحِدٌ

“Sesungguhnya di sisi kami terdapat Mushaf Fathimah -‘alaihas salam-. Tahukah mereka apakah Mushaf Fathimah -‘alaihas salam- itu?” Saya menjawab, “Apakah Mushaf Fathimah itu?” Dia berkata, “Di dalamnya terdapat seperti al-Qur’an kalian ini sebanyak tiga kalinya. Demi Allah, tidak ada di dalamnya satu huruf pun dari al-Qur’an kalian” (Ushuul al-Kaafi bab al-Hujjah).

Kekufuran Syi’ah Terhadap Al-Qur’an

Kaum muslimin sejak zaman Nabi hingga kini telah ber-ijma’ bahwa al-Qur’an yang ada di tengah-tengah umat ini adalah Al-Qur’an yang asli sebagaimana diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Tidak mengalami penambahan, pengurangan, ataupun perubahan. Tidak ada yang mempertengkarkan ijma’ ini kecuali Syi’ah.

Allah telah berfirman:

“Akan tetapi Allah bersaksi atas apa yang Dia turunkan kepadamu (yakni Al-Qur’an). Allah telah menurunkannya dengan ilmu-Nya; dan para malaikat-pun menjadi saksi (pula). Dan cukuplah Allah sebagai saksi” (QS. An-Nisa’ 166).

Allah telah menegaskan bahwa kitab suci-Nya Al-Qur’an ini diturunkan dengan persaksian dan keilmuan Allah. Maka tidak mungkin jika al-Qur’an yang telah disaksikan oleh Allah akan kebenarannya itu ternyata mengalami perubahan meskipun sedikit.

....Barangsiapa yang meyakini adanya perubahan dalam Al-Qur’an sepeninggal Rasulullah, maka ia telah kafir...

Para ulama juga telah ber-ijma’ bahwa barangsiapa yang meyakini adanya perubahan dalam Al-Qur’an sepeninggal Rasulullah, maka ia telah kafir. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya, Ash-Sharimul Maslul: “Barangsiapa mengklaim bahwa Al-Qur’an telah dikurangi sebagian ayat-ayatnya atau disembunyikan, maka tidak ada perselisihan lagi tentang kekafirannya.”

[Sumber: Lajnah Ilmiah Hasmi, “Syiah Bukan Islam?” Bogor: Pustaka MIM].

Sumber: VoiceofIslam.com


38 comments Add a Comment
jimat muslim
Reply| 29 Nov 2013 22:46:32
sebelum anda menantang saya,saya sudah menantang anda,kan Tofiknya (Apa) Bukti Kekufuran Syi’ah terhadap Al-Qur’an?
nah,mamat bilang kalau haus ya minum
tapi kata kamu kalau haus ya makan. . .
nah kira-kira antara 2 yang gak nyambung siapa??
ngak usah bawa beras banyak banyak karna di rumah mamat sudah tersedia makanan. . .
jimat muslim
Reply| 29 Nov 2013 22:42:28
Aku tambahkan ya dari yohanes 8 : 44…sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.
KHAIRUL MAKARIN PENIPU ULUNG DAN RAJA SEGALA RAJA DUSTA
Clue Verity
Reply| 29 Nov 2013 17:38:16
@jimat muslim

Makanya saya tantang kamu, bahwa ada dalam bibel yang menyatakan "orang terkutuk" masuk sorga...monggo
Clue Verity
Reply| 29 Nov 2013 17:36:26
@kosaki

pengusir roh jahat itu bisa dari berbagai agama, itu tidak membuktikan apapun. Tapi Fakta berkata bahwa roh jahat itu mnyatakan paulus membawa keselamatan.

Sedang Yesus sendiri berkata tidak ada yang benar dari perkataan iblis....jadi ?

...sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. (Yohanes 8:44)
kosaki
Reply| 29 Nov 2013 14:52:17
@Clue:
Setelah itu diceritakan bahwa Paulus mengusir roh jahat itu..terbukti bahwa kuasa YHWH yang menyertai Paulus lebih besar dari kuasa Allah swt yang menyertai si tukang tenung, memang iblis adalah pendusta, tetapi di hadapan Tuhan dia tidak bisa mendustai dirinya yang jauh lebih inferior.

Petikan "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, "sangat cocok ditujukan pada para jihadist lo....
jimat muslim
Reply| 29 Nov 2013 13:18:58
astaga. . . .
Kamu ngasih argumen kayak gitu apa gak takut nyerang kata-katamu sendiri??
Kata Mamat kalau haus ya minum
Tapi kata Ali kalau haus ya makan, , ,
Kata Udin, Mamat dan Ali sama-sama gak nyambung kenyataanya kalau haus bawa lari aja, . . . .jadi siapa yang guoblok dong,
Jaka sembung pulang kampung
Kaga nyambung cok
Clue Verity
Reply| 29 Nov 2013 02:15:58
@kosaki

Justru kamulah yang mengikuti iblis, karena jelas-jelas paulus didukung oleh iblis :

Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung; dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar.

Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya: "Orang-orang ini adalah hamba Allah Yang Mahatinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." (Kis 16:16-17)

Padahal Yesus telah berkata iblis itu adalah bapa pendusta :

Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran,

sebab di dalam dia (iblis) tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. (Yohanes 8:44)

========

dan sudah diperingatkan oleh Yesus sendiri agar waspada terhadap ajaran orang farisi dan paulus itu adalah orang Farisi yang mengajar.

Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksud-Nya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. (Matius 16:12)

disunat pada hari kedelapan, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku (paulus) orang Farisi, (Filipi 3:5)

========

selamat menjadi penyembah "orang terkutuk" yang telah ditetapkan masuk neraka :

... "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!" (Galatia 3:13)

...hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya. (Matius 25:41)

bisa kamu buktikan dari bibel bahwa orang terkutuk akan dan para pengikutnya akan masuk sorga...hehehe ????
kosaki
Reply| 29 Nov 2013 00:21:17
Pemurtadan dari yang sesat menuju kebenaran..ya saya sepakat dengan pendapat anda....
YU RINA
Reply| 28 Nov 2013 23:11:18
AWAS BLOK INI PEMURTADAN
TrustMan
Reply| 17 Oct 2013 20:44:52
Waduuuh, gue baru tau nih kelompok syi'ah yg dr keturunan bini Siti Khadijah
menganggap kelompok sunn'i yg dr keturunan mertua nabi memiliki Quran yg beda.

Masing-2 kelompok meng klaim Quran nya yang benar.

Dampaknya ternyata luar biasa. SALING MEMUSUHI.
Fakta di Indonesia bisa dilihat dari dekat yg terjadi di Madura.
Dan di you tube ada video ttg anak yg di bunuh n di oven ,, di kirimkan ke ortu.
gara-2 ortu bernama Abu Bakar.

Ternyata Quran ada dua . Yang mana yg made in Allah SWT yg asli nih??
Tapi dua kelompok tsb TEGA MENGUSIK HINGGA MEMBUNUH kelompok lain.
Quran menuntun kaum Islam berbuat KEJAM THDP SESAMA ISLAM.
Mhd61l4
Reply| 10 May 2013 16:03:58
(Apa) Bukti Kekufuran Syi’ah terhadap Al-Qur’an?
MUSLIM CACAT LOGIKA DALAM BERPIKIR

Siapapun muslim yang membaca postingan ini, haraf diperhatikan baik-baik; bahwa sebagai manusia yang memiliki otak untuk berpikir, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena diberi kelebihan dari rata rata orang kebanyakan.

Apakah saya termasuk orang yang sombong kalau saya mengatakan "SAYA PINTAR", sama sekali tidak, saya hanya berusaha memberikan pendapat berdasarkan "AKAL SEHAT", jauh dari maksud klaim mengklaim dan menyesatkan, semata mata berbagi buat anda anda yang masih mengaku sebagai manusia yang berotak, bukan yang beriman... untuk memberikan pendapat secara logis tanpa pretensi apapun.

Perhatikan kutipan artikel paling bawah
"[Sumber: Lajnah Ilmiah Hasmi, “Syiah Bukan Islam?” Bogor: Pustaka MIM]"

adalah dasar berpikir untuk menganalisa artikel, bahwa ADA PERBEDAAN antara Sunni/Ahlus Sunnah wal Jama’ah dengan Syiah mengenai Al-Quran.

Keduanya, Sunni dan Syiah mengklaim bahwa merekalah "ISLAM"
Keduanya, Sunni dan Syiah mengklaim bahwa kitab sucinya "Al-quran"
Keduanya, Sunni dan Syiah mengklaim bahwa sembahannya "Allow swt"
Keduanya, Sunni dan Syiah mengklaim bahwa nabinya "Muhammad"

dan keduanya SALING MENIADAKAN karena salah satu sebab PERBEDAAN "AL-QURAN"

Lihat kembali postingan saya dibawah dan saya kutipkan kembali SEBAB PERBEDAAN antara Sunni dan Syiah mengenai Al quran:

MASALAH PERBEDAAN QURAN

Masalah ini timbul ketika Muhammad mati dan siapa yang meneruskan tampuk kepemimpinannya.
Ketika Abu Bakar diangkat menjadi Kafilah pertama, Ali tidak menghadirinya karena Ali sedang mengumpulkan Quran.

Sunni : Quran yang sekarang adalah turunan dari Mushaf Hafsah yang disusun dari mulai Abu Bakar dan kodefikasi oleh Ustman.

Syiah : Quran syiah adalah turunan dari Mushaf Fathimah yang dikumpulkan Ali setelah kematian Muhammad (sebab Ali tidak hadir sewaktu penganggkatan Kafilah pertama).
------------------------
Artikel di atas memberikan pandangan mata bahwa memang ada perbedaan pandangan mengenai Al quran dari sumber islam sendiri dan saya hanya melengkapi SEBAB KEJADIAN untuk memperjelas perbedaan dimaksud.

Pertanyaan yang paling sederhana buat anda yang muslim, Quran yang manakah yang dimaksudkan dalam ayat dibawah ini?

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur’an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya” (Qs. Al-Hijr 9).

“Dan Sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia. Yang tidak datang padanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji” (Qs. Fushshilat 41-42).

Sunni mengklaim Al quran dan demikian juga Syiah mengklaim Al qurannya.

Apakah anda yang mengaku MUSLIM dan beragama Islam bisa menggunakan OTAK ANDA, bahwa saya bukan ISLAM dan saya tidak percaya ayat-ayat di atas, karena pada kenyataannya ada 2 AL QURAN yang sama-sama asli dan sama-sama palsu yang dipelihara oleh oknum "KAMI"

Apakah anda Sunni atau Syiah, adalah kenyataan yang anda harus terima bahwa memang AL-QURAN PALSU berdasarkan FAKTA perbedaan antara Sunni dan Syiah dan dapat DIBUKTIKAN berdasarkan Hadist yang menerangkannya.

Jadi anda tidak perlu REFOT-REFOT membantah tulisan saya, segeralah laksanakan perintah Al Quranmu..... berbunuh-bunuhanlah kamu-kamu sesama yang mengaku ISLAM agar hanya SATU QURAN yang dijaga oleh oknum "KAMI" yang memelihara KLAIM AL QURAN YANG ASLI.

Bukankah ALLOW SWT mu tauhid? Bagaimana mungkin ada 2 wahyu yang berbeda dari satu sumber yang sama dan dipelihara keasliannya?

Mudah mudahan anda yang mengaku MUSLIM, baik jin ataupun manusia dapat memahami dan menerima kenyataan AL QURAN adalah PALSU!!!

Fakta mengatakan Al quran Sunni palsu menurut Syiah
Fakta mengatakan Al quran Syiah palsu menurut Sunni.
Fakta mengatakan Al quran Palsu menurut saya

Bukti atas fakta di atas bisa anda baca dari artikel dan postingan yang sudah saya berikan sebelum ini.

Dari komentar-komentar di artikel ini, dapat disimpulkan bahawa muslim yang menaggapi artikel adalah dari pihak ISLAM SUNNI, maka mereka berpikir Al quran yang disusun Ustman dari Mushaf hafsah adalah yang dipelihara oknum "KAMI", maka kewajiban saya menyampaikan bahwa Ustman sendiripun menyadari adanya kesalahan Quran yang disusunnya:

Biographical Dictionary
Ibn Khallikan, p. 401 :
Abu Amr menyatakan bahwa dia mendengar kisah ini dari Katada as Sadusi :
“Ketika mushaf Usman ditulis dan diserahkan kepada Usman bin Affan, dia berkata, ‘Ada kesalahan-kesalahan bahasa didalam mushaf, tetapi biarkan orang-orang Arab di padang pasir memperbaikinya dengan pengucapan mereka.

Apakah saya termasuk orang yang sombong kalau saya mengatakan "SAYA PINTAR", sama sekali tidak, saya hanya berusaha memberikan pendapat berdasarkan "AKAL SEHAT", jauh dari maksud klaim mengklaim dan menyesatkan, semata-mata berbagi buat anda anda yang masih mengaku sebagai manusia yang berotak, bukan yang beriman... untuk memberikan pendapat secara logis tanpa pretensi apapun.......................

------- B A H W A ---------

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur’an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya” (Qs. Al-Hijr 9).

T E R Y A T A :
1. Oknum "Kami" seperti ayat di atas adalah PENIPU/PEMBOHONG/PEMBUAL.
2. Oknum "Kami" seperti ayat di atas adalah oknum yang tidak bertanggungjawab.

Giliran anda sekarang untuk bertanya dan menjawab sapakah OKNUM KAMI tersebut.!!

Selamat berpikir dan gunakan karunia Tuhan yang luar biasa, OTAK dan AKAL SEHAT, bukan iman buta yang menyesatkan.!!!!
Mhd61l4
Reply| 10 May 2013 01:47:17
@tuanbukantuhan

MERESPON ARTIKEL DENGAN "YAKIN" atau "PENGETAHUAN"

Kalau saya mengatakan anda tak berotak, bukan berarti anda tidak mempunyai otak... tetapi anda tidak menggunakannya dalam menyampaikan tanggapan.

Postingan ini spesial saya tujukan kepada anda berkaitan dengan artikel, agar membaca artikel dengan seksama sebelum menyampaikan pendapat, sehingga tidak mempermalukan diri sendiri, "tidak berotak" walaupun memiliki otak.

Artikel
"Kekufuran Syi’ah Terhadap Al-Qur’an
Kaum muslimin sejak zaman Nabi hingga kini telah ber-ijma’ bahwa al-Qur’an yang ada di tengah-tengah umat ini adalah Al-Qur’an yang asli sebagaimana diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Tidak mengalami penambahan, pengurangan, ataupun perubahan. Tidak ada yang mempertengkarkan ijma’ ini kecuali Syi’ah."
----------------------------------
Ditutup dengan:
[Sumber: Lajnah Ilmiah Hasmi, “Syiah Bukan Islam?” Bogor: Pustaka MIM].

Yang menjelaskan alasan/dianggab mengapa SYIAH BUKAN ISLAM.
---------------------------------
Anda menanggapi artikel dengan analogi:
"sama halnya dengan jemaat “SAKSI YEHOWA” yang tidak mengakui TRINITAS, apakah julukan anda buat mereka?!"

Anda mengeluarkan pendapat dengan keyakinan tanpa pengetahuan. Apabila berdebat dengan orang semodel anda seperti kebanyakan pendapat-pendapat di situs situs islam, hanya menghasilkan debat kusir yang menyimpang dan lari dari tujuan apa yang hendak dibahas/diketahui.
----------------------------------
Syiah mengaku sebagai islam, walaupun sunni seperti yang dijelaskan di artikel menganggab syiah bukan islam.
Saksi Yehowa tidak mengaku sebagai pengikut Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus.
----------------------------------
Membandingkan Syiah VS Sunni dengan Saksi Yehowa vs Kristen adalah seperti membandingkan monyet makan pisang dengan Einstein makan pisang.

Karena anda "YAKIN" tetapi tidak tahu apa yang anda sampaikan, anda malah mengulangi "KEYAKINAN" anda dengan mengatakan:

"+Sepertinya anda mau saya mengatakan syi’ah itu Islam? bagaimana klo saya katakan saksi Yehuva itu Kristen? Apa anda setuju?!
Bagaimana juga klo saya katakan anda dan saya makan pisang apakah saya dan anda juga monyet karena makan pisang?"
---------------------------------
Apakah anda sudah memahami kalau saya mengatakan ANDA TAK BEROTAK?

Syiah mengaku islam dan menganggap sunni bukan islam
Sunni mengaku islam dan mengganggap syiah bukan islam.

Saksi Yehowa bukan pengikut Kristus dan tidak mengaku Kristen.
Kristen pengikut Kristus dan tidak mengaku Saksi Yehowa.

Monyet makan pisang dan monyet bukan manusia.
Einstein makan pisang dan Einstein bukan binatang.

Walaupun kamu membungkusnya dengan pertanyaan… yang pada kenyataannya kamu mengatakan Einstein monyet karena Einstein makan pisang?

Sama seperti kamu "YAKIN" tetapi tidak tahu apa yang kamu sampaikan tentang Saksi Yehowa dan Kristen.

Lalu dengan "YAKIN" pula kamu malah lebih ngaco, ngwur dan bebal untuk memaksakan kepintaran ala islam :
"Bagaimana juga klo saya katakan anda dan saya makan pisang apakah saya dan anda juga monyet karena makan pisang?"


Kamu bener bener TAK BEROTAK, cobalah belajar untuk mencari pengetahuan dan uji apa yang kamu ketahui dengan mencari sumber sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan dengan "YAKIN" tanpa dasar sambil kamu "JEDOTIN KEPALA" dan bangga memamerkan KEBAHLULANMU....

Selamat berpikir.

Catatan:
Syiah : Allow Swt + Muhammad = Islam
Sunni : Allow Swt + Muhammad = Islam
Artikel:
Sunni mengatakan syiah bukan islam
-------------------
Monyet makan pisang = Bukan manusia
Einstein makan pisang = Bukan Hewan
-------------------
Kristen pakai Perjanjian lama = Bukan Saksi Yehowa
Saksi Yehowa pakai Perjanjian Lama = Bukan Kristen
Mhd61l4
Reply| 09 May 2013 22:26:18
@tuanbukantuhan

Kamu itu bener bener CACAT OTAK.

Protes sana sama yang nulis bukunya, jangan asal jeblak kaya si Muhammad...

Emang kamu pengen semua orang ngakui Muhammad yang CABUL, PENIPU, PEDOFIL, PERAMPOK, SADIS, BIADAB, PEMBUNUH truss bilang itu contoh berbudi agung dan berahklak mulia?

Baca baik baik JUDULNYA dan pahami apa yang saya sampaikan...!!!

Ini tipikal orang yang asal JABLAK, sama persis dengan teladannya, sampai sampai si KAFIR ALEXANDER YANG AGUNG SAJA DIDAULAT JADI N ABI... huahahahahhahhhaaha...........

"kebiasaan para penghujay ya begini…mau jelek-jelekin Islam ya begini :
-kutip ayat setengah-setengah
-kutip hadis yang dipertentangkan (biar muslim binggung)
-mau nyari-nyari kesalahan Al-Quran karena tahu kitabnya salah (biar imbang gitu)"

Standar kepintaranmu karena teladanmu BUTA HURUF... ngerti maksudnya?
Mhd61l4
Reply| 09 May 2013 22:16:44
@ahmad

Silahkan anda kunjungi http://quran.com/
Jaman tehnologi informasi saat ini tidak perlu menjawab pertanyaan seperti itu, dan saya tidak perlu ngaku ngaku untuk mendapatkan pengakuan.

Tx
setan
Reply| 09 May 2013 17:04:38
@tuanbukantuhan

Daripada ngalor-ngidul, tunjukkan saja, dimana ayat-ayat rajam itu ?
setan
Reply| 09 May 2013 16:59:34
Lha kalo quran salah masak harus ngotot kalo bener ? Salah ya salah.
tuanbukantuhan
Reply| 08 May 2013 16:50:30
sepertinya yang pake gk pake otak siapa ya??
ngoceh2 anda gk karuan tujuannya!

anda sudah tau belum kaum syiah tu apa??
(coba buka google lagi) gratis koq
jadi mgkn anda bisa pergunakan otak anda dengan baik!


M : Saksi Yehova bukan Kristen.
Klau kamu mau bandingin Syiah
dengan Sunni, kamu bandingi
Katholik sama Protestan.

hahahahahaha tau cara buka internet ngak? atau mank otak anda g dtaruh pada tempatnya?! atau anda tidak mau iman anda kelihatan tolol
Saksi-Saksi Yehuwa adalah suatu
denominasi Kristen, milenarian,
restorasionis (catatan : Denominasi
adalah suatu kelompok keagamaan yang
dapat diidentifikasikan di bawah satu
nama, struktur, dan/atau doktrin.) yang dahulu bernama
Siswa-Siswa Alkitab hingga pada tahun
1931.

Saksi-Saksi Yehuwa tidak
pernah memisahkan diri dari gereja atau
kelompok besar manapun. Wewenang
tertinggi kehidupan mereka berdasarkan
hukum-hukum dan prinsip-prinsip dari
Kitab Suci atau Alkitab ...... ( http://id.m.wikipedia.org/wiki/Saksi-Saksi_Yehuwa)

(saya edit dikit bahasa anda) REPOT mau jelasin sama kamu
karena kamu ternyata ngga ngerti agama kamu sendiri yang ngakunya
sebagai pengikut Kristus ( malu2in agama lu aja)

Dah paham cara pakai otak belum?


M: Katanya allow maha tahu, katanya
allow maha tinggi, katanya allow
maha kuasa… allow bersaksi?!!!
Suruh kelaut aja allow mu, allow
abal abal yang ngga punya kuasa
apapun sampe sampe harus
bersaksi..!!!

anda sajalah yang kelaut...biar segar tuh otak anda dari dogma gereja anda!

“Akan
tetapi Allah bersaksi atas apa yang
Dia turunkan kepadamu (yakni Al-
Qur’an).

anda tahu artinya bersaksi kan??
bersaksi : menyatakan (mengakui) dgn sesungguhnya;

kenapa Allah bersaksi??
mari kita lihat ayat sebelumnya

"Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung."(Qs.Annisa 164)


(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs.Annisa 165)

(Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah mengakui Al Quran yang diturunkan-Nya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya; dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi (pula). Cukuplah Allah yang mengakuinya.(Qs. annisa 166)

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. (Qs. Annisa 167)

sudah pahamkah otak anda??! atau belum juga?!
anda mengerti kalau mank otak anda pada tempatnya!!

M : ….. silahkan kamu tanyakan
hal apa saja tentang Islam dan
ajarannya, saya bisa buktikan apa
apa yang ingin anda tanya,

lho??? bukannya ini pernyataan anda sendri?? seharusnya saya yang bertanya!!??

M :1. Kamu jelaskan siapa
Djulkarnain!
2. Kamu jelaskan legenda tujuh
penidur

tanya duu ke admin bahasan anda OOT atau apa? (pasti admin blng tidak apa2) sudah saya duga!

tanya dulu ke admin klo ane ngasih link buat otak anda dia bakal hapus atau tidak?
krena klo saya jwab disini. yang ada kecurangan! (saya tidak perlu jelasin...) admin punya hti pasti tau mksd saya!
ahmad
Reply| 08 May 2013 16:11:04
@mhd
sepertinya orang yang rajin belajar dan sangat pintar hehe..
sudah baca AL QUR'AN dari surat al fatihah sampe an nas tanpa terlewat 1 ayat pun?
tuanbukantuhan
Reply| 08 May 2013 14:21:43
+ liat dari nama saudara Akibodo cocok banget ya! bodoh!!!
inilah wujud asli anda katanya tahu Quran kotradiksi, katanya tahu keburukan Islam katanya tahu ini tahu itu tentang Islam......
nah kenapa Akibodo menulis :
Kau ini pakai otak dikitlah! Selama Muhammad masih hidup, ia mungkin bisa sedikit-sedikit jaga Quran. Tapi setelah dia mati, maka siapa yang bisa jaga? APA ADA JIBRIL DATANG UNTUK MENJAGANYA?

+ Katanya tahu Islam?? Tapi malah memperlihatkan kebohongannya!

baca ini :
"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. " (Al-Hijr. 9 )

Dan masalah pembakaran Alquran oleh Utsman dan dibunuh? Sepertinya anda lagi di alam mimpi ya? Atau malah sama sekali tidak tahu sejarah Islam
Hayo….. belajar yang bener dan berhenti jedotin kepala biar bisa mikir..!!!! (saya kutip dikit kesukaan Mhd61l4)

Dan masalah mushaf ali, lalu kapan turunnya Alfatihah sepertinya ane gak perlu jawab di sini karena bukan pembahasan artikel ini
Mhd61l4
Reply| 08 May 2013 12:42:10
@tuanbukantuhan

Terbuktilah kamu ngga pake otak, bukan tidak punya otak... kalaupun punya, kebanyakan dijedotin sehingga logikamu ngawur.

T: “….TIDAK ADA YANG MENYELISIHI IJMA’ INI KECUALI “SYIAH”.

T: "+Sepertinya anda mau saya mengatakan syi’ah itu Islam? bagaimana kalau saya katakan saksi Yehuva itu Kristen? Apa anda setuju?!"

Dah paham gimana caranya pake otak?

Atau kamu mau ngotot mau bilang “….TIDAK ADA YANG MENYELISIHI IJMA’ INI KECUALI “YAHUDI”?
----------------
T: Allah telah berfirman: “Akan tetapi Allah bersaksi atas apa yang Dia turunkan kepadamu (yakni Al-Qur’an).

Makanya otak dipake, jangan dijedotin melulu, sampai kamu menghinakan allow mu sendiri ya... pikir lagi baik baik siapa allow mu sehingga dia perlu bersaksi!!!

Katanya allow maha tahu, katanya allow maha tinggi, katanya allow maha kuasa... allow bersaksi?!!! Suruh kelaut aja allow mu, allow abal-abal yang ngga punya kuasa apapun sampe sampe harus bersaksi..!!!

Hal tersebut membuktikan bahwa Quran tidak lebih tidak kurang hanya karangan si CABUL MUHAMMAD. Kalaupun otak dodolmu tetap bertahan, karena pikiranmu dah sesat, semua hal yang menyangkut si cabul kamu pikir benar, sampai sampai kamupun mengatakan si CABUL berbudi agung dan berakhlak mulia karena allow bersaksi??!!
-------------------
T: +sepertinya anda masalah dengan otak anda dan sepertinya juga bermasalah dengan symbol = (sama dengan)
kenapa?? gak sekolah SD ya?

Saya bisa memaklumi keterbatasanmu, sama seperti saya bisa memahami teladanmu yang buta huruf, sehingga kamu merasa pintar sudah bisa baca tulis dan internetan. Asah lagi otakmu ya.
-------------------
“sama halnya dengan jemaat “SAKSI YEHUWA” yang tidak mengakui TRINITAS
apakah julukan anda buat mereka?!”

T: Bagaimana juga kalau saya katakan anda dan saya makan pisang apakah saya dan anda juga monyet karena makan pisang?

Makanya, kalau ngga tahu jangan sok tahu! Kalau punya otak, digunakan, jangan dijedotin.

Saksi Yehova bukan Kristen.
Klau kamu mau bandingin Syiah dengan Sunni, kamu bandingi Katholik sama Protestan.
REFOT mau jelasin sama kamu karena kamu ngga ngerti misahin organisasi keagamaan Kristen sebagai pengikut Kristus, makanya belajar dan cari tahu dulu apa yang mau kamu sampaikan bisa kamu ngga dibilang dodol....
------------------------
T: …….. silahkan kamu tanyakan hal apa saja tentang Islam dan ajarannya, saya bisa buktikan apa apa yang ingin anda tanya,

14 Abad yang lalu, kaum Qurais bertanya ke rabi-rabi Yahudi untuk mentest Muhammad apakah benar-benar nabi.
Rabi rabi Yahudi memberikan 3 pertanyaan jebakan kepada Muhammad, dua diantaranya akhirnya masuk sebagai wahyu suci dan jadi BAHAN TERTAWAAN SEPANJANG SEJARAH karena Quran tidak lebih kitab DONGENG!!!! Dijaga kesucian dongengnya.

Silahkan kamu jelaskan dengan referensi 2 diantara 3 pertanyaan jebakan Rabi Rabi Yahudi di QURANMU yang :
(QS.An-Nisa’166).
Allah telah berfirman: “Akan tetapi Allah bersaksi atas apa yang Dia turunkan kepadamu (yakni Al-Qur’an). Allah telah menurunkannya dengan ilmu-Nya; dan para malaikat-pun menjadi saksi (pula). Dan cukuplah Allah sebagai saksi”

1. Kamu jelaskan siapa Djulkarnain!
2. Kamu jelaskan legenda tujuh penidur

Ingat, cari tahu siapa Djulkarnain dimaksud dan cari tahu kisah tujuh penidur, agar kamu mengerti "ILMU" allow mu, kesaksiannya dan ksaksian malaikat malaikat tentang hal tersebut.

Selamat ngerjain PR...

Note:
Admin, please kasih ruang untuk masalah ini biar jelas bahwa ALLOW SWT adalah ALLOW DODOL...!!!
Fetching more Comments...
↑ Back to Top